Oifigeach Forbartha Gaeilge

Job Description

Oifigeach Forbartha Gaeilge

Is Baile Seirbhíse Gaeltachta é Leitir Ceanainn agus is í Líonra Leitir Ceanainn an eagraíocht atá freagrach as Plean Teanga Leitir Ceanainn a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh an plean mar chuid den phróiseas pleanála teanga agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta 2012. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge i Leitir Ceanainn. Tá Comhordaitheoir Pleanála Teanga ar fostú ag an eagraíocht cheana agus anois faoi Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge de chuid Fhoras na Gaeilge tá Oifigeach Forbartha Gaeilge le hearcú.

Duine bríomhar, cruthaitheach a bhfuil fís, fuinneamh agus cumas acu atá á lorg chun pobal labhartha na Gaeilge a chothú agus a neartú mar aon le bearta an plean teanga a chur chun cinn.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: Critéir Riachtanach Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa Tuiscint agus taithí mhaith ar obair forbartha pobail, ar chúrsaí pleanála teanga agus i bplé le coistí / struchtúir pobail Táithí i mbainistiú agus i gcur i gcrích tionscadail Scileanna maithe cumarsáide, ríomhaireachta, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta Cumas bheith ag obair as a stuaim féin agus i gcomhpháirtiocht Tuiscint agus eolas maith ar cheantair Ghaeltachta Dhún na nGall agus na limistéir pleanála teanga sa chontae Eolas agus taithí ar bhainistiú airgeadais Critéir Inmhianaithe Cáilíocht abartha triú leibhéal sa réimse forbartha pobail nó pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar

Is post ar chonradh atá á thairiscint a mhairfidh suas go deireadh 2024 agus beidh an té a cheapfar ag obair i gcuideachta leis an Chomhordaitheoir Pleanála Teanga agus freagrach ach go háirithe as chur i bhfeidhm bearta forbartha pobail a bhaineann le Plean Teanga Leitir Ceanainn. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Líonra Leitir Ceanainn agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

Tá tuilleadh eolais agus plean teanga Leitir Ceanainn le fáil ar shuíomh gréasáin Líonra Leitir Ceanainn ag https:// www.lionralc.ie Beidh an té a cheapfar sa phost lonnaithe i mbaile Leitir Ceanainn. Beidh taisteal i gceist leis an phost, mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána oiriúnach a bheith acu agus teacht ar ghluaisteán. Tá scala tuarastail Oifigeach Feidhmiúcháin ag gabhail leis an phost ag tosú ar €31,384 Seol iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí ríomhphost chuig lionralc@gmail.com Spriocdháta le haghaidh iarratais ná 12:00 ar an Luan 26 Meán Fómhair agus beidh na hagallaimh ar siúl i Leitir Ceanainn le linn na seachtaine ag tosú 3 Deireadh Fómhair